Your Event. our Passion

0881266066

Leveringsvoorwaarden MDJ Events B.V.

MDJ Events B.V.
Industrieweg 12 2.33, 2712LB Zoetermeer, 088-1266066

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Activiteiten: alle programma’s welke door MDJ Events B.V. worden georganiseerd zoals arrangementen, maatwerk, workshops, feesten en verder alle door MDJ Events B.V. verzorgde bijeenkomsten van educatieve, inspannende en/ of ontspannende aard.
 3. Deelnemer: iedereen die actief en/ of passief deelneemt aan een door MDJ Events B.V. georganiseerde activiteit.
 4. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan MDJ Events B.V. levert.
 5. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en participanten, die gebruik maken van de diensten van MDJ Events B.V..
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 7. (Weder)partij: zowel opdrachtgever, deelnemer, MDJ Events B.V. als leverancier.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MDJ Events B.V. en een wederpartij waarop MDJ Events B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MDJ Events B.V. , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MDJ Events B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door MDJ Events B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. MDJ Events B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MDJ Events B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MDJ Events B.V. anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MDJ Events B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren is MDJ Events B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden.
 8. Indien MDJ Events B.V. overgaat tot prijsverhoging voordat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. MDJ Events B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MDJ Events B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. MDJ Events B.V. draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MDJ Events B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MDJ Events B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MDJ Events B.V. zijn verstrekt, heeft
 4. MDJ Events B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is voorafgaand en/of tijdens een activiteit ten strengste verboden. Indien opdrachtgevers en/ of deelnemers toch alcohol willen nuttigen voorafgaande en/ of tijdens de activiteit dan dient dit in nauw overleg met MDJ Events B.V. te gebeuren.
 6. MDJ Events B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MDJ Events B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MDJ Events B.V. kenbaar behoorde te zijn.
  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MDJ Events B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door MDJ Events B.V. of door MDJ Events B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart MDJ Events B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MDJ Events B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal MDJ Events B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MDJ Events B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal MDJ Events B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MDJ Events B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen MDJ Events B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Door MDJ Events B.V. opgegeven tijden zijn bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming van verplichtingen van MDJ Events B.V. dient MDJ Events B.V. uitdrukkelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.

Artikel 7 Betaling, rente en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MDJ Events B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De opdrachtgever is gehouden alle door ons in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige prestatie onzerzijds laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet en geven hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 3. Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van vier (4) % boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank.
 4. MDJ Events B.V. is steeds gerechtigd om, alvorens (verder) te presteren, volledige vooruitbetaling c.q. een voorschot, een waarborgsom, dan wel vervangende en/of aanvullende zekerheid van de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen.
 5. MDJ Events B.V. is gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, waaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €113,50 en zijn exclusief omzetbelasting.
 6. Indien MDJ Events B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door MDJ Events B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van MDJ Events B.V. totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met MDJ Events B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht MDJ Events B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door MDJ Events B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat MDJ Events B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan MDJ Events B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MDJ Events B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9 Annulering

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft MDJ Events B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan MDJ Events B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MDJ Events B.V., zal MDJ Events B.V. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MDJ Events B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventuele verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door MDJ Events B.V. georganiseerde activiteit zal MDJ Events B.V. de volgende kosten in rekening brengen:
 5. Bij annulering tot 2 maanden (56 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteiten: 25% van het factuurbedrag.
 6. Bij annulering vanaf de tweede maand (inclusief 56ste dag) tot 1 maand (28 dagen) voor overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 30% van het gefactureerde bedrag.
 7. Bij annulering vanaf 1 maand (inclusief 28ste dag) tot twee weken (14 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 50% van het gefactureerde bedrag.
 8. Bij annulering vanaf twee weken (inclusief 14e dag) tot de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 75% van het gefactureerde bedrag.
 9. Bij annulering op de dag van vertrek of later: het volledige factuurbedrag.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is MDJ Events B.V. gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan MDJ Events B.V. is toe te rekenen, noch aan de leveranciers wiens hulp MDJ Events B.V. bij de uitvoering van de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat;
 2. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever c.q. deelnemer.
 3. De tekortkoming in de uitvoer van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken.
 4. De tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan een gebeurtenis die MDJ Events B.V. of degene wiens hulp bij de uitvoer van het overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
 5. De tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld wordt in lid 2 van dit artikel.
 6. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt niet verstaan neerslag.

Artikel 11 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

 1. In geval van aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel van de opdrachtgever c.q. deelnemer, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot een vergoeding van maximaal €1.000.000.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van MDJ Events B.V. voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de opdrachtgever beperkt tot ten hoogste driemaal het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van MDJ Events B.V..
 3. MDJ Events B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- of annuleringsverzekering.
 4. Met inachtneming van het gesteld artikel 2.6 aanvaardt MDJ Events B.V. geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij één of meerder deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand en/ of tijdens een activiteit. Toestemming van MDJ Events B.V. om eventueel alcohol te nuttigen voorafgaand en/ of tijdens een activiteit betekent geenszins dat MDJ Events B.V. hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/ of letsel.

Artikel 12 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart MDJ Events B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan MDJ Events B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MDJ Events B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MDJ Events B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MDJ Events B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt MDJ Events B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die MDJ Events B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door MDJ Events B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MDJ Events B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. MDJ Events B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van MDJ Events B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MDJ Events B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen MDJ Events B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27290117
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.